Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Γ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1.Ὡς γνωστόν,  Μακαριώτατος μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του,  ἐξέδωσε ἐπίσημην ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ (1.4.2015), ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὶς ἀποποιούμεθα.

2.Ἐμεῖς ὡς γνήσια μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ παραμείνωμε, πιστεύομε ἀκραδάντως ὅτι ὅ,τι λένε οἱ Σύνοδοι εἶναι τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,  Μήπως ἔχουν δίκαιο ταπεινοὶ καὶ φιλήσυχοι ἄνθρωποι- ἰδίως ἡ νεολαία νὰ λέγουν : «δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχθοῦμε, νὰ μᾶς κοροϊδεύουν μερικοὶ παπάδες καὶ ἰδίως δεσποτάδες καὶ μάλιστα Συνοδικοί! » ; ; ;
3.Τέτοια τρισάθλια μαγειρέματα εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνωνται τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διότι μόνον «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» (ΙΑΚ. 1,17) καὶ ὅλα τὰ ἀντίθετα ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου προέρχονται.
4.Ἠναγκάσθημεν νὰ ἀποστείλωμε τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 583/7.6.2016 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν ΔΙΣ, τὸ ὁποῖον ἔλαβε ἀριθμὸν πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ τὸ 2706/8.6.16 ἐφ’ὅσον ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ τὸν Μακαριώτατον Ἅγιοι Συνοδικοὶ ἀσχολοῦνται κατόπιν ἑορτῆς διὰ δευτερεύοντα θέματα καὶ δι᾽ ὅλα τὰ μακροχρόνια καυτότατα προβλήματα λέγουν «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα».
5. Ἐπειδὴ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Συνοδικοὶ ἀποφεύγουν τὸν καλόπιστον διάλογον, ὅπως «ὁ διάβολος τὸ λιβάνι» καὶ ὁσάκις ὁ Μακαριώτατος δίδει ἀμέσως τὸν λόγον του στοὺς πάντες διὰ νὰ τοὺς ξεφορτωθῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχει δυστυχῶς ἀκόμη συνειδητοποίησει οὔτε τό: «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37)· βασανίζει τὴν ἰδίαν στιγμὴν τὴν φαιάν του οὐσία, πῶς νὰ τορπιλίσῃ τὴν ὑπόθεσιν καὶ «τὸ ναί του νὰ γίνῃ νέκρα», ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας καὶ νὰ ἐξαγάγουν ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς ἀνεπηρέαστα τὰ συμπεράσματά των.
6. Βλέποντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει οἱ ἰθύνοντες τοῦ κατεστημένου αὐτὴν τὴν ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰ τοῦ Μακαριωτάτου μᾶς ἐμπαίζουν καὶ αὐτοὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως,  συνδράμοντες παντοιοτρόπως ἀετονύχηδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, φαύλους, ἀδίστακτους νὰ περιφρονοῦν, νὰ καταπατοῦν, νὰ εἰρωνεύωνται καὶ νὰ σαμποτάρουν κάθε ἁγνή, ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κοινωφελῆ προσπάθειαν, διότι ἀπὸ ἐκεῖ δὲν ἔχουν νὰ ἀπομυζήσουν τὴν παραμικρὰ δεκάρα.
7. Εἶναι τόσο πολὺ κοινωνικὰ ἀνάλγητοι καὶ γίνονται σαμποτὲρ τόσων ἀνιδιοτελῶν καὶ ἐπωφελῶν διὰ τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ ἔργων. «Ἐκόλλησε» ἡ βελόνα στὴν ἀπληστία των καὶ εἰς τὸ ἀτομικόν των συμφέρον.
Ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιθῇ καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος σὲ δημόσιες κρατικὲς ἐκτάσεις καὶ νὰ καταργήσουν de facto τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἀναγνωρίζοντας μουσουλμανικὴν μειονότητα καὶ πέραν τῆς Κομοτηνῆς καὶ Ξάνθης ἤδη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα - εἰδεχθέστατο ἐθνικὸ κακούργημα- ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοσθῇ κρεμάλα μὲ φωτισμό.
8.Κατωτέρω δημοσιεύομε αὐτούσιό τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ.583/7.6.2016 πρὸς τὴν ΔΙΣ (ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ 2706/8.6.16), μὲ τὴν εὐχὴν οἱ νοῦν ἔχοντες καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν πατρίδα,  ἄς ἐνεργήσουν πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, νὰ τονίσουν εἰς τοὺς ἀπάτριδες καὶ ἀντιχρίστους Ἕλληνες, τί σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν ὅταν μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταία στιγμὴν σαμποτάρουν Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, τὴν Ἱεράν Παρακαταθήκη τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ; ; ;  Καὶ τὸ τελευταῖο κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ πολυτιμότατο καὶ σπουδαιότατο διὰ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό.
9. Ἄς ἔλθωμε εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς ἀναλογιστῶμε τὶς εὐθύνας μας προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά.

Παρακαλοῦμεν διαδώσετε τὴν ἀλήθεια παντοῦ, πρὶν νὰ εἶναι κατόπιν ἑορτῆς.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΓΙΑΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ                                         ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
210- 7272204
210-7272210
                                                                          
        Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.  583/7.6.2016 Γ.Ι.

Ἅγιοι Συνοδικοί,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Χριστὸς Ἀνέστη,
Εὐλογεῖτε,       


ΘΕΜΑ : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 577/26.7.2012, 9/18.1.2012, ἐγγράφων μας, καθὼς καὶ τῶν ἄπειρων τηλεφωνημάτων μας καὶ προσωπικῶν ἐπαφῶν μας, παρακαλοῦμε καὶ πάλι, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη καὶ μᾶς ἀποστείλετε τὰ συγκεκριμένα αἰτηθέντα τοπογραφικὰ διὰ τὶς ὑφ’ Ὑμῶν προταθεῖσες περιοχές, εἰς Γουδῆ καὶ ὄπισθεν Νοσοκομείου «Σωτηρία», τὰ ὁποῖα ἀναμένομε ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ τὰ ὁποῖα, παρ᾿ ὅλες τὶς ἐπανειλημμένες ὑπενθυμίσεις μας, δὲν ἔχομε λάβει ἀκόμη.

2. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἀρνηθήκαμε σοβαρὲς προσφορὲς εἰ μὴ μόνον «ἀεριτζήδων» καὶ καυχησιολόγων «δωρητῶν», οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ σκοπιμότητα ἦλθαν καὶ ἐνεγράφησαν ὡς μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «ἔσκασαν» χωρὶς νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς …

3. Ὁμοιάζουν αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι σὰν κάποιον παρανοϊκό, ποὺ δωρίζει τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τοὺς πέριξ ἀρχαιολογικοὺς χώρους…

4. Παρ’ὅλον ὅτι μεῖς εἴμεθα «ἐρωτευμένοι» μὲ τὸν λόφο Ἀγχεσμός (Ἀττικὸ Ἄλσος), ἐκλιπαροῦμε τοὺς ἁρμοδίους καὶ γιὰ τὸ Ἀλσύλλιο Ριζαρίου ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δεύτερη κορυφὴ τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ λοιπὲς κεντρικὲς περιοχές, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἄνετη, ἔγκαιρος καὶ λίαν προσιτὴ πρόσβασις ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ.

Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τυγχάνομε τῆς δεούσης κατανοήσεως ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ἀλλὰ φεῦ, ἐπὶ 10 ετία ὁλόκληρη συστηματικὰ ἐμπαιζόμεθα, παραγκωνιζόμεθα καὶ ἀγνοούμεθα. Οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν, λασπολογοῦν καὶ «σαμποτάρουν».

5. Τὴν 22.6.2016 θὰ ἔχωμε τὴν Γενικὴ Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (ὅπου εἶσθε λίαν εὐπρόσδεκτοι - ἴδατε συνημμένην πρόσκλησίν μας) καὶ μέχρι τότε ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε τὴν γραπτὴ ἀπάντησί σας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, γιὰ νὰ τὴν λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν του τὸ Δ.Σ. καὶ νὰ προτείνῃ ἀναλόγως εἰς τὸ κυρίαρχο σῶμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεώς μας.

Διὰ ἔμπρακτη καὶ ἄμεση θετικὴ ἀπάντησί Σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.


Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μετὰ υἱκοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος           Ἡ Γεν. Γραμματεύς


Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος          Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Πρόσκλησι Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

                                      ΤΗΛ 2103254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...